maghalat

بطری های پلاستیکی

در یک برنامه تلوزیونی شرلی کرو(یک بیمارسرطانی) گفت که این موضوع باعث ایجاد ســرطان سیــنه در وی شده. این موضوع یکی از علل رایج درجات بالای ابتلا نسج به شکل سرطانی در سینه شناخته شده. دکتر(متخصص غدد) معالج شرلی کرو به او گفت: خانمها نباید از آبی که در ماشــین مانده بنوشنــد. گرما باعث واکنش شیمیایی در پلاستیک حاوی آب شده و باعث آزادشدن مولکولهای آن در آب می شود. این مولکولها به صورت ســم مهلکی در بافت سرطانی سینه پیدا شده. پس خواهشمندم مراقب باشید و آب باقی مانده در ماشین را ننوشید. خواهشمندم این متن را برای همه دوستان و خصوصا کلیه بانوانی که می شناسید بفرستید. این اطلاعات از نوع اطلاعاتی است که باید راجع به حفظ سلامتی خود بدانیم. یه توصیه: جهت نگهداری آب آشامیدنی به جای پلاستیک بهتر از قمقمه استیل و یا بطری شیشه ای استفاده کنید.